Kam takat unë…! Burri Mysliman do të marrë 7 gra, gruaja: Djali I tij më ka rr*hur me karrige vetëm se…

Në rubrikën “Shihemi në Gjyq” ka qenë Lutfiu me gruan e tij Ritën. Rita e ka sje llë atë në këtë seancë ndë rmjetësimi për t’i kër kuar pronat që ia ka lënë ish-gr uas sepse ata jet ojnë me qira. Nëse nuk ia jep pronat ajo do i kër kojë div orcin.

Lutfi: Më ka thënë av okati që gr uaja jote k ërkon di vo rcin, i thashë nuk do ja jap div orc in, do m arr dhe 5 të tjera, nuk e j ap div orcin.

Eni Çobani: Domethënë ti je me versionin, 7 gra?

Lutfi: Po. Mora avokat tjetër dhe i thashë div or cin mos e j ep, unë do të iki Gjermani.

Eni Çobani: Pse u nd ave nga gruaja e parë?

Lutfi: Unë i kam sqa ruar gjërat me të. Gj yqi për di vo rcin e ka filluar gruaja e parë në 2002 dhe u di vorcuam në 2015.

Ardit Gjebrea: Gjithmonë kështu flet Rita nëpër shtëpi?

Lutfi: Po, por nuk më p rish punë.

Ardit Gjebrea: Vërtet e ke? Po si e duron?

Lutfi: Unë kam kar akterin tim dhe dua që të paktën të je të nde rshmëria. Nuk e shoh as për bukuri. Për zërin i kam folur disa herë, por nuk dëgjon.

Rita: Dj ali i tij i madh 30 e ca v jeç më k a r r a h ur me kar r ige lok ali, kam nde j tur e sht ri rë në sh tëpi me g j a k, nuk ia f al g ja k un tim ku rk ujt.

Ardit Gjebrea: Pse të ka r r a h ur?

Rita: Më ka r r a h ur sepse jam e martuar me atë zotërinë aty. Më ka thënë i k, prej këtu se do të të v r a s. Si të mos bër tas dhe si të mos ac ar ohem. Ai më gj ua jti me k ar rige k o kës dhe nuk u f u t në p ol ici. Ku është Shqipëria, ku është drejtësia? /tvklan.al