V*rgjëria/ Shokon anestezisti i njohur: Kanë ardhur vajza të qepen, njëra erdhi me mamanë, më kërkoi ta

Ende mbetet një tabu pë f.am.iljen shqi.ptare. Vir.gj.ëria nuk ek.zi.ston, të paktën jo nga pi.këpamja mje.kë.sore-ana.to.mike.

Mbi këtë bazë, Kolegji Mbr.etëror i Obs.tet.ërve dhe Gjinek.ologeve (RCOG), i cili përf.aqësohet nga mj.ekë ob.stetër dhe gji.nek.ologë bri.tanike, ka pub.li.kuar një ap.el në British Medical Journal për t’i kë.rk.uar qev.erisë të nd.al.ojë tes.tet e virgj.ërisë,

vizitat inv.az.ive dhe joshk.encore, që sy.n.ojnë ve.rifi.kimin e hi.me.nit.

Anest.ez.isti i njohur, Skerdi Faria. Ky i fundit tha se nuk është i çu.ditur nga ky s.tudim.

“Për fat të mirë që doli një institucion pres.tig.jioz që i vuri vu.lën edhe nga ana mje.kësore. Janë ment.alitete të vjetra që kanë rez.istuar edhe me kalimin e kohës. Ne kemi bërë edhe të ash.tuquaj.turit q.e.pje, më tepër nga ana hum.anitare për vaj.zat që vijnë të dë.shpë.ruara, dy raste. Më ka ardhur një va.j.zë me m.a.manë se kishte në plan për tu martuar. Nga zonat ru.rale”, tha Faria.

Ai shtoi se kanë he.q.ur dorë nga kjo proc.edurë, nga fakti se “një marr.ëdh.ënie se.k.uale për herë të parë nuk jep gjithmonë gja.kde.rdhje”.

Skerdi u shpreh se dy va.jz.ave që kanë shkuar te klinika e tij për t’u qe.pu.r, ua kanë shpj.eguar se nuk ekziston vir.gjë.ria, por ment.aliteti është më i f.or.të. Shqipëria Live

“Ja kemi shpjeg.uar por nuk mund të dalim më të fo.r.të se ment.ali.teti dhe shoqëria. Janë formuar për vite dhe shekuj me këtë mit dhe është e vë.sht.irë që të ndr.ys.hojë mendim”, tha anest.ez.isti.