A e dini pse qentë nuhasin vendet ìntìme të njerëzve?

A e dini pse q entë nuh asin vendet in time të njerëzve? Arsyeja është befasuese

Advertisements

Pothuajse të gjithë ne kemi qenë të paktën një herë vi ktima të një qeni kurioz, shumë më të interesuar për të nuhatur pjesët tona int ime sesa për të na dhënë këmbën.

Advertisements

Nëse e keni jetuar atë, me siguri ndani ndjenjën e tur pit që ju ndjeni në ato kohë, për të mos përmendur që ka shumë të ngjarë që fytyra juaj të bëhet kaq e kuqe sa duket se do të shp ërthejë

Kur kjo ndodh ne mendojmë se ka fsha nuk është e “tra jnuar” mirë nga pronari, por gjithçka është shumë larg realitetit.

Në kun dërshtim me atë që shumë besojnë, qe ntë nuk kanë asnjë ide se sa na shq etëson që të na pre kin në pjesët in t ime. Ata e bëjnë atë me instinkt; ata kër kojnë informacion rreth personit, në të njëjtën mënyrë si me llojin e tyre.

Era është ndj enja që e kara kterizon një q en, që i bën ata të duan të njohin përmes hundës gjithçka që i rrethon; për këtë arsye, pa bërë dallim ata kanë tendencë të nuh asin pjesët in time të njerëzve dhe të ka fshëve, për të marrë informacionin që u nev ojitet.

Gj akder dhjet, djer sitja, më mirë të njohura si feromone, bartin aroma me informacion shoqëror të qenieve njerëzore dhe gjenden në sasi më të mëdha në zonat gje ni tale. Kur një qen na anki mon, ai dëshiron të zbulojë feromonet dhe kjo mund të bëjë që ai të tërh iqet në këto zona, në njerëz që sapo kanë pasur marrë dh ënie seek. suuale ose në femra gjatë periudhës së tyre men stru ale.

Era e zhvilluar e qenve është për shkak të një lloj qeseje të vendosur në pjesën e tyre të gojës, me kanale që hapen për të marrë molekulat e erës. Sapo mbledh aromën, llamba e saj olfative në procesin e trurit e informon në një mënyrë shumë të veçantë.

Era në këto kafshë që ne i duam kaq shumë është aq akute, saqë disa fermerë e përdorin këtë cilësi për të identifikuar lopët në fazën e ovula cionit dhe për të përfituar nga periudha shumë e shkurtër e tyre pje llore, për t’i sjellë ato më afër për të riprodhuar.

Në Shtetet e Bashkuara, një grua pad iti një qen dhe pronarin e tij, pasi e la ka fshën ta pr ekte dhe nuk e qo rtoi fare. Ajo pretendoi se vu ajti nga cmimin see .kssual. Për fat të mirë ka autoritete me sens të përbashkët, të cilët injo rojnë një ankesë kur nuk ka kuptim.

Në fund, ankesa e zonjës nuk vazhdoi, sepse “flir timi” i një qeni nuk përbën ngac mim të pronarit të saj.

Siç mund ta shikoni, edhe pse qenët janë tr ajnuar, instinkti i tyre është diçka që ne nuk duhet ta injo rojmë në asnjë mënyrë.