Historia e çiftit të ndarë të Arditi: Natën e parë të martesës zbulova që ajo nuk ishte e v**gjër

Seanca e fundit e ndërmjetësimin e “Shihemi në Gjyq” në Tv Klan,

nuk ka qenë aspak e lehtë për Eni Çobanin.

Kalvari i shqe tësimeve të Majlindës nisi që natën e parë të martesës me bashkëshortin e saj,

i cili pre tendon se ajo nuk ishte e vi r gjër.

Nga ku nisën dhe të gjitha pro blemet.Majlinda nge let sht atzënë.

Seanca e fundit e ndërmjetësimin e “Shihemi në Gjyq” në Tv Klan, nuk ka qenë aspak e lehtë për Eni Çobanin. Kalvari i shqet ësimeve të Majlindës nisi që natën e parë të martesës me bashkëshortin e saj, i cili pretendon se ajo nuk ishte e vi rgj ër. Nga ku nisën dhe të gjitha pr oblemet. Majlinda ng elet sht atzënë, por Dritani (ish-bashkëshorti) nuk ka pranuar ta njohë fë mijën që ajo lindi. Në fillim të pranishëm në studio kanë qenë motër e vëlla dhe më pas ka ardhur dhe Dritani.

Majlinda: Sot do them të vërtetë time, edhe pse as fa milja ime s’më beson ako ma sot pas 4 vitesh, le më tutje, opinion publik. Sot në këtë karrige do doja të ishte babai i f ëmijës ose pjesëtarë të tjerë të f amiljes të ish-burrit.

Valdeti: Kam ardhur sepse më ke thirrur ti zonja Eni, jo nga motra ime. Kam 4 vite që e nd jek motrën time nga pas.

Eni Çobani: Kam folur disa herë me pjesëtarët e f amiljes së ish-bashkëshortit të Majlindës, kam kont aktuar me pr indërit dhe kanë shpr ehur d ëshirën për të ardhur, por ata nuk janë sot të pranishëm.

Majlinda: Unë kë rkoj besimin e fa miljes.

Valdeti: Të kam ndje kur 4 vite, nëpër sp itale dhe gjy kata. Me lek të jam përgjigjur.

Majlinda: Unë jam martuar në 24 Mars të vitit 2013 jam martuar me djalin e Esat Mushës, Dritanin dhe jam martuar me shkesë dhe kanë qenë fa miljarët e tij. Këm bëngulëse ka qënë ish-vjehrra ime, Hazizja, e cila nuk ka lënë hoxhë pa shkuar për të bërë që familja ime të pranonte që unë të martohesha. Ne në origjinën tonë të thellë në Kukës kemi qenë bashkëfshatarë dhe kemi 30 vite që jemi nd arë. Ne jetojmë në Durrës, ata kanë shkuar më parë atje.

Babai im dhe ish-vjehrri im kanë qenë shumë shokë. Tre muajt e parë unë kam shkuar në Greqi, pasi ai j etonte në Greqi. Në 24 Mars jam martuar dhe në 11 Prill ika në Greqi, deri në atë kohë nde nja tek fa milja e tij. Gjatë tre muajve kam ngelur sht atzënë. Jam kthyer në Shqipëri në 5 Korrik sepse ai nuk donte që unë të digjja pasaportën.

Unë pretendoja se do më bënte dokumentet. Në Korrik kam shkuar tek familja e tij dhe kam menduar se do bëja një jetë normale, por ato ishin të gjitha ma shtrime. Në 20 Korrik të vitit 2013 shkova dhe bëra një eko dhe rezultonte se isha 10 javëshe sht atzënë. Në fillim i tregova vjehrrës se isha shta tzënë.

Eni Çobani: Këtu filloi kalvari i shq etësimeve tuaja?

Majlinda: Për momentin jo, por në gjatë gjithë sh tatzaninë unë isha me rre zik dë shtimi. Dhe në Shtator u sht rova dy javë në sp ital.

Valdeti:Për çfarë re në rr ezik d ështimi? Thuaje këtu, tani?

Majlinda: Të lutem vëlla se unë këtu të kam thirrur që të më ndihmosh dhe të më besosh. E di pozicionin tënd shumë mirë se në çfarë vë shtirësi je.

Eni Çobani: Unë e kuptoj që ju e keni ndje kur Mjalindës gjatë gjithë kohës, por kur kemi qenë vetëm më keni thënë disa momente kur ndiheni dy shues?

Valdeti: Unë kur dal në kafe nuk mund jam i zoti të rri në një kafe, pasi opinioni i njerëzve të tjerë që flasin për motrën time më ve në sedër. Ne jemi me tr adita malësorësh dhe unë nuk rri dot në një vend.

Majlinda: Më e rënd ësishëme është f amilja ime, më pas opinioni dhe li gji. Unë kam qëndruar në regjim sht rati deri në fund të Tetorit. Më pas vjehrra, pasi pro blematika ime dhe sh kaktarja e të gjithë kalvareve ka qenë vjehrra.

Eni Çobani: Bie pak në kontr adiktë me atë që the më parë se të pëlqente shumë dhe bëri gjithçka që të të merrte nusen e djalit!

Majlinda : Po moj zonja Eni po ajo më donte mua si shërbëtore dhe më pas më mori dhe më tha hajde çohu bëj punët se është bërë shtëpia për tu pastruar. Ajo dhe bukën që haja ma ka bërë haram.

Eni Çobani: Këto që po thua janë shumë të rën da, Majlinda.

Majlinda: Janë të vërteta të gjitha të betohem.

Valdeti: Motër sa kohë ke nde njur dhe kë bërë she rre me atë dhe nuk na ke treguar ne?

Majlinda: Po nuk doja t’ju shq etësoja.

Eni Çobani: Si kam mundësi që ka lindur gjithë kjo ko ntradiktë, kur ata kanë dashur të të marrin nuse?

Majlinda: Prob lematika më e madhe ka qenë se ajo, se më ka thënë se jam duke bërë hi le dhe she rre.

Në studion e “Shihemi në Gjyq” ka mbërritur ish-bashkëshorti i Majlindës, Dritani.

Majlinda: Më në fund të nxj erri kokën ky zotëri, sepse ska pranuar të vijë në ansjë seancë ndë rmjetësimi.

Eni Çobani: Ju e keni ditur që Majlinda ka qenë sh tatzënë kur ka iku nga Greqia?

Dritani: Unë nuk e kam ditur që ka qenë sht atzënë kur ka ikur nga Greqia. E kam marrë vesh vetëm në 5 Qershor. Në datë 19 Korrik ka ardhur dhe ka bërë ekon e parë. Për pamundësi dhe në gjy qe janë bërë sipas dëshirës.

Majlinda: Pse nuk erdhe në gjyqe, pse nuk ke marrë pjesë?

Eni Çobani: Nuk është faji i gjykatës që nuk ke marr pjesë.

Dritani: Për ar sye financiare nuk kam marrë pjesë, largësia, puna e vëshirë.

Majlinda: Ti përb uzë fëmijën tënd.

Dritani: Në Korrik i ka dalë në eko që e ka djalë. Nëse e beson kush se fë mija mund të shihet së çfarë …