Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor ka publikuar kriteret dhe kategoritë që do të mund të përfitojnë nga përjashtimi nga Taksa Vjetore e Mjeteve shërbim publik social

Kategoritë përfituese janë:

Advertisements

invalidët e punës;

personat e verbër;

Advertisements

të sëmurë paraplegjikë dhe tetraplegjikë

personat me aftësi të kufizuara.

Veprimet njihen vetëm kur bëhen në emër të qytetarit me status “invalid” dhe duhet që mjeti të jetë deri në 4+1 vende dhe me cilindratë jo më shumë se 2500 kubikë;

Dosja e mjetit, e qytetarit me status “invalid” dhe dosja e invaliditetit e tij duhet të jenë në Rajonalen ku ka vendbanimin qytetari me këtë status sipas Gjendjes Civile.

Dokumentet që kërkohen për të përfituar nga përjashtimi i taksave:

Të jetë i pajisur me librezën e invaliditetit;

Vërtetim të KMCAP-it nga e-albania ose vërtetimin origjinal/i noterizuar lëshuar nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore për periudhën përkatëse të invaliditetit

Vendimin e Komisionit të Përcaktimit të Verbërisë;

Vërtetimin që nuk zhvillon aktivitet privat;

Dokument identifikimi i personit me status “invalid” që ka në pronësi mjetin”.